12 juni 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Fakta ur heltidsrapport

Här har vi samlat fakta ur rapporten Om fler jobbar mer - heltidsfrågan i välfärden (2015).

  • I kommunerna har 3 av 4 medarbetare – 75 procent - en anställning på heltid. Men många av de som har en heltidsanställning, har av olika skäl valt att gå ner i tid. Bara 64 procent arbetar heltid
  • Andelen heltidsanställda ökade med fem procentenheter mellan 2008 och 2014. Även andelen heltidsarbetande – de som faktiskt arbetar heltid – ökade med fem procentenheter, vilket motsvarar ungefär 30 000 medarbetare. Hela ökningen har skett bland kvinnor.
  • Män är i större utsträckning än kvinnor heltidsanställda – det vill säga har en anställning på heltid. 86 procent män mot 72 procent kvinnor.
  • 2014 var det 60 procent av kvinnorna i kommunerna som var heltidsarbetande, det vill säga, som faktiskt arbetade heltid. Männen går inte ner i tid lika mycket. Av kommunanställda män arbetade 81 procent heltid.
  • Det är färre ofrivilligt deltidsarbetande i kommunerna än i privat sektor. Knappt var fjärde deltidsarbetande i kommunerna uppger att de vill och kan arbeta mer. Mindre än var tionde i landstingen.
  • Det är också skillnader mellan branscher vad gäller ofrivilligt deltidsarbete. Inom hotell/restaurang och handeln säger var tredje deltidsanställd att de skulle vilja öka sin arbetstid. I skolan/förskolan och vården/omsorgen uppger bara var femte deltidsanställd att de vill jobba mer.
  • Det är stora skillnader mellan kommuner. I vissa kommuner jobbar nästan 9 av 10 medarbetare heltid, i andra kommuner är det under hälften.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!