16 december 2014
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Här finns jobben i skolan

Välfärdens arbetsgivare behöver rekrytera motiverade och kompetenta medarbetare brett ur befolkningen för att kunna erbjuda förskoleverksamhet och skola av högsta kvalitet. Här lyfter vi några yrkesgrupper med särskilt goda utsikter att få jobb de närmaste åren.

Förskollärare och barnskötare

I förskolan arbetar framför allt förskollärare och barnskötare. Båda kompetenserna behövs och kompletterar varandra men de förstnämnda har ett särskilt ansvar för den pedagogiska verksamheten. Lokala förutsättningar avgör personalsammansättningen och varje huvudman väljer lämplig mix. Under de senaste åren har andelen förskollärare ökat medan andelen barnskötare har minskat inom kommunerna.

Jobbutsikterna för förskollärare bedöms fortsatt som mycket goda, särskilt i storstadsregionerna.

Grundskollärare

Framtiden är mycket ljus för den som vill bli grundskollärare. Stora elevkullar i grundskoleålder, pensionsavgångar samt snävare behörighetsregler och krav på lärarlegitimation kommer att innebära mycket stor efterfrågan på behöriga lärare i vissa ämnen särskilt i mindre kommuner, små skolor och glesbygd. Framtiden är mycket ljus för den som vill bli grundskollärare.

Speciellt efterfrågas lärare i till exempel matematik, teknik, naturvetenskap, vissa språk samt yrkesämnen.

Specialpedagoger och speciallärare

Specialpedagoger och speciallärare stöder såväl enskilda elever som andra lärare för att alla elever ska få det stöd de behöver.

Medelåldern bland yrkesverksamma specialpedagoger är hög och pensionsavgångarna är stora under kommande tioårsperiod, vilket ger yrkesgruppen mycket goda jobbutsikter.

Dessutom ökar efterfrågan eftersom skolan blir allt bättre på att identifiera elever som behöver stöd.

Gymnasielärare

Jobbmöjligheterna för gymnasielärare blir mycket goda. Pensionsavgångarna är större än normalt de närmaste åren och elevantalet ökar från 2016. Särskilt goda jobbutsikter har lärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen, SFI (svenska för invandrare), modersmål samt moderna språk som till exempel spanska, franska och tyska. Detsamma gäller för yrkeslärare, särskilt inom bygg, industri, data, fordon samt vård- och omsorgsämnen.

Särskilt goda jobbutsikter har lärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.

I ämnen som samhällskunskap och historia är konkurrensen större, om inte dessa ämnen kombineras med andra med bättre jobbutsikter.

Fritidspedagoger

Andelen utbildade fritidspedagoger behöver öka.

Fritidspedagoger kommer att ha lätt att få jobb, särskilt i storstadsregionerna. Fritidspedagoger arbetar framför allt med barn sex till tio år och den åldersgruppen väntas fortsätta öka under kommande tioårsperiod. I dag arbetar dessutom många obehöriga inom fritidshemsverksamheten och andelen utbildade fritidspedagoger behöver öka. Rekryteringsbehovet påverkas även av hur fritidshemsverksamheten organiseras och omfattningen av omsorg för äldre skolbarn.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!