Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Förläng arbetslivet

Fler ska kunna börja jobba tidigare och fortsätta längre i arbetslivet. I dag är etableringsåldern på arbetsmarknaden 26 år och medellivslängden är 82 år. Vi lever i genomsnitt 25 år längre än för hundra år sedan. Med fler år i yrkeslivet kan vi lättare klara välfärdens vård och omsorg.

På hundra år har medellivslängden ökat från 57 år till nästan 84 för kvinnor och 80 för män. Man har rätt att arbeta till 67 men medelsvensken går i pension vid drygt 63 års ålder. Ändå både kan och vill många jobba längre – under rätt förutsättningar. Att inte fler av dessa gör det är inte bara ett problem för den enskilde individen, utan också i ett större kompetensperspektiv: viktiga resurser förslösas.

Många arbetsgivare skulle kunna få fler att fortsätta jobba genom att tydligare signalera att medarbetare som uppnått pensionsålder kan vara en viktig resurs, att öppna upp för individuella lösningar och att kompetensutveckla äldre medarbetare.

Unga måste också kunna etablera sig i arbetslivet tidigare än i dag. Etableringsåldern ligger i dag fem‒sex år högre än 1990.

Goda exempel

  • I Västerbotten ska projektet ”Attraktiva seniorer” locka kvar 65-åringar i landstinget, särskilt läkare och sjuksköterskor. Andra arbetsgivare tar tillvara 65+ som seniorer, mentorer och vikarier. Via senioruthyrning.se tas bland annat pensionerade sjuksköterskors kompetens tillvara.
  • Via yrkesintroduktionsavtal kan arbetslösa 19–25-åringar få vård- och omsorgsjobb i kombination med utbildning i upp till ett år med lön. Liknande gäller de redan vård- och omsorgsutbildade som saknar yrkeserfarenhet. Det är ett bra sätt att locka unga och förhoppningen är att många arbetsgivare tar chansen. Flera arbetsgivare, Ljungby kommun, Stockholms stad och Region Skåne, har slutit avtal.

Ett 40-tal ungdomar har påbörjat anställningar inom bland annat äldreomsorgen under våren 2014.

En god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning är viktiga faktorer både för att begränsa sjukfrånvaron och för att medarbetare ska kunna jobba ett helt arbetsliv. Inom vården och omsorgen innebär det bland annat att man måste satsa på rätt utbildning, teknik, träning och bra hjälpmedel.

Fakta

Hållbart arbetsliv i Karlskog

På Karlskoga lasarett arbetar man sedan flera år tillbaka systematiskt med att minska skador för både patienter och medarbetare vid förflyttningar och lyft

Alla nya medarbetare får fem dagars grundutbildning i förflyttningskunskap, varje avdelning har en utbildad förflyttningsinstruktör och i varje sal finns hjälpmedel för förflyttningar synliga och lätt att komma åt.

Antal sjukdagar på grund av belastningsskador vid Karlskoga lasarett:

År 1990‒19993 966 sjukdagar (6,5 Mkr)*
År 2000‒2010103 sjukdagar (0,17 Mkr)*
Minskad kvalitetsbristkostnad6,4 Mkr för en 10-årsperiod

*Utifrån beräknad kostnad per sjukdag för grundutbildad sjukskö-terska resp. undersköterska per sjukdag (1 650 kr)

Tid i pension

  • För hundra år sedan kunde den som fyllt 67 förvänta sig 7 år i pension
  • Dagens 65-åringar kan förvänta sig 18 år i pension, nästan en fjärdedel av livet
  • Om medellivslängden fortsätter öka och den normala pensions-åldern ligger kvar vid 65 år kommer tiden i pension om några decennier utgöra en tredjedel av våra liv

Källa: Pensionsåldersutredningen

Ladda ner strategierna

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!