Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Underlätta lönekarriär

Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Bra prestationer ska belönas. På så sätt kan duktiga medarbetare sporras och bidra till att verksamheten utvecklas. Den här modellen för lönesättning är viktig för att kunna konkurrera om arbetskraften inom vård och omsorg.

För att lyckas med modellen måste dialogen chef-medarbetare fungera väl, med tydliga lönekriterier som kopplas till verksamhetens mål. Individuella löner sätts utifrån prestation, ansvar och jobbets svårighetsgrad, vilket är en modell för lönesättning som medarbetarna efterfrågar (Demoskop, april 2012). SKL jobbar med de fackliga organisationerna för en sådan utveckling och sektorn har mycket väl utvecklade avtal

Arbetsgivarna utvecklar systemet ytterligare genom att

  • utbilda chefer och medarbetare i hur löneprocessen fungera
  • tydligt informera om sambandet mellan verksamhetsmål, budget och löneproces
  • ge chefer stöd i sin roll som lönesättare, till exempel har Södertälje kommun tagit fram yrkesanpassade samtalsmallar som stöd i lönesättningen
  • utveckla lönekriterier och tydligt koppla dem till verksamhetens må
  • koppla lönebildningen till verksamhetsplaneringen och budgetarbetet

Lönespridningen behöver öka

I många fall behöver lönespridningen öka inom kommuner, landsting och regioner. Karriär- och specialisttjänster underlättar lönekarriär ytterligare, till exempel finns avancerade specialistsjuksköterskor och karriärtjänster för bland annat sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Lokal lönebildning och individuell lön innebär att arbetsgivare ska låta verksamhetens prioriteringar och enskilda medarbetares bidrag till verksamheten få genomslag i lönesättningen inom ramen för den ordinarie löneöversynen. Det kan innebära att löneökningarna blir olika för individer, verksamheter och yrkesgrupper.

Goda exempel

  • Stockholms läns landsting har exempel gjort en särskild lönesatsning på vissa biomedicinska analytiker och specialistsjuksköterskor, som i särskilt hög grad bidrar till att uppfylla målen och utveckla verksamheten på sin arbetsplats.
  • I Norrköpings kommun har socialtjänsten minskat en stor personalomsättning av socialsekreterare genom att bland annat lönemässigt satsa på skickliga socialsekreterare som delvis fått nya roller.
  • Landstinget Sörmland har – i syfte att underlätta framtida rekrytering – gjort en satsning på löner för vissa sjuksköterskor.
  • I Skellefteå kommun där man jobbat mycket strategiskt för att skapa förståelse för individuell lön och stötta chefer i att våga sätta individuella löner utifrån prestation, genomfördes under förra året särskilda lönesatsningar på till exempel arbetsterapeuter.

Ladda ner strategierna

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!