Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Stor efterfrågan på läkare

Läkare har en bra arbetsmarknad. Tillgången på läkare förbättras under perioden 2013-2022 men läkare måste förmås välja de specialiseringar där efterfrågan är störst, annars finns risk för brist på vissa typer av specialistläkare, till exempel inom psykiatri och allmänmedicin.

Sverige har under en längre period utbildat för få läkare i förhållande till efterfrågan. Många läkare med utbildning från andra länder har rekryterats för specialiseringstjänstgöring.

Arbetsmarknaden för läkare är internationell – många svenskar utbildar sig till läkare utomlands och många utländska läkare jobbar i Sverige. Det gör att det är svårt att beräkna exakt hur tillgången kommer att vara framöver. Men eftersom antalet utexaminerade läkare ökar, bedöms möjligheterna att rekrytera läkare som goda. Det kan dock bli problem att rekrytera läkare till vissa specialistområden, till exempel psykiatri och allmänmedicin.

Totalt beräknas Sveriges landsting behöva rekrytera 12 000 läkare mellan 2013-2022.

Insatser för att möta kommande behov av läkare

  • Antalet läkare som examineras måste öka och arbetsgivarna måste se till att den verksamhetsförlagda utbildningen håller hög kvalitet.
  • Arbetsgivarna bör bli bättre på att styra antalet platser för specialiseringstjänstgöring till de områden där behoven är störst och brist riskerar att uppstå.
  • Läkare måste förmås välja de specialiteter där behoven är störst, till exempel psykiatri och allmänmedicin.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!