Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Stor efterfrågan på undersköterskor

Framtidsutsikterna är ljusa för den som vill jobba i vård och äldreomsorg. När efterfrågan på välfärd ökar i takt med att befolkningen blir äldre, kan det på sikt innebära att många arbetsgivare får svårare att rekrytera undersköterskor.

Med en ökad andel äldre i befolkningen kommer efterfrågan på vård och omsorg att öka. Mer än en fjärdedel av dem som idag arbetar som undersköterskor kommer att uppnå pensionsålder under prognosperioden. Det innebär att efterfrågan på undersköterskor successivt kommer att öka, en utveckling som förstärks av att allt fler arbetsgivare förväntas ersätta vårdbiträden med undersköterskor, när de förra går i pension.

Arbetsmarknaden ser på några års sikt mycket bra ut för yrkesgruppen. De regionala skillnaderna kommer dock att vara stora – behoven i glesbygd kommer att vara större än i storstadsområdena.

Totalt behöver drygt 85 000 nya undersköterskor anställas i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen fram till 2022.

Läs mer om jobbet som undersköterska

Insatser för att möta kommande behov av undersköterskor

  • Det är angeläget att ungdomars intresse för vård- och omsorgsprogrammet fortsätter att öka. Ett sätt för kommuner och landsting är att visa upp välfärdsjobben genom praktik- och praoplatser och feriejobb. Över 70 000 unga erbjöds sommarjobb i kommunerna 2011. Arbetsgivarna i sektorn bör även fortsättningsvis använda denna möjlighet att visa upp de viktiga välfärdsjobben.
  • Det behövs även fortsättningsvis många utbildningsplatser inom vuxenutbildningen för att komplettera ungdomsutbildningen. Idag står vuxenutbildningen för två tredjedelar av de nyutbildade undersköterskorna.
  • Det är viktigt med ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv på både regional och lokal nivå för att garantera att utbildningarna håller hög kvalitet och attraherar unga.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!