Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Så har vi gjort våra prognoser

Prognoserna av det framtida rekryteringsbehovet har gjorts med hjälp av SKL:s rekryteringsmodell. Modellen är i stora delar en demografisk framskrivning och bygger främst på SCB:s befolkningsprognoser och SKL:s personalstatistik.

Beräkningarna bygger på den faktiska åldersfördelningen i kommuner och landsting. För de verksamheter som drivs av en annan huvudman har beräkningarna gjorts schablonmässigt utifrån åldersfördelningen i kommuner och landsting.

Timanställda räknas inte med

Prognoserna räknar på antalet anställda som är månadsavlönade. Timavlönade räknas inte med i prognosen. Skälen till detta är flera. Framförallt eftersom personalstatistiken mäts en gång per år samtidigt som de timanställdas tjänstgöringsgrad varierar kraftigt över året och mellan verksamheter. Därför är det svårt att få en rättvisande bild av antalet timanställda. Uppskattningsvis arbetar de timanställda omkring tre procent av timmarna i landstingen. Siffran i kommunerna är sju procent.

Historisk utveckling, inte framtid

Ett antagande i prognosen är att antalet anställda i kommunernas verksamheter kommer att öka med ytterligare 0,5 procent per år. I den siffran ingår inte personalbehov som beror på en förändrad demografi. Siffran bygger på hur behoven av ny personal har sett ut tidigare, inte hur framtida förändringar kommer att påverka behovet. Sådana förändringar kan vara till exempel effektiviseringar och införandet av ny teknik.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!