Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Rekryteringsbehov vård, omsorg och socialtjänst

Socialtjänsten ger omsorg till äldre, individer och familjer samt stöd till funktionshindrade. Varje år rekryteras 14 000 nya personer. Tre fjärdedelar är undersköterskor och vårdbiträden och många arbetar inom äldreomsorgen.

Du håller en ensam människa i handen

Möjligheterna för undersköterskor och vårdbiträden att få jobb ser bra ut för kommande år. Inom socialtjänsten behöver totalt 144 000 anställas mellan 2013 och 2022.

Fler behöver äldreomsorg

Allt fler lever längre. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar när antalet äldre väntas öka fram till 2022. Den största ökningen väntas efter 2020. Totalt ökar antalet äldre med 35 procent mellan 2010 och 2030, från drygt 1 750 000 till knappt 2 350 000 personer. Efterfrågan på äldreomsorg kommer att öka, även om de äldres hälsa och livskvalitet blir allt bättre. Detta leder till ökat behov av personal.

Ökat behov av undersköterskor och vårdbiträden

Behovet av undersköterskor och vårdbiträden ökar. Under de kommande tio åren bedöms behovet vara cirka 10 300 årligen. Framöver kommer sannolikt fler arbetsgivare ersätta vårdbiträden med undersköterskor, när de förra går i pension. Utvecklingen av ny teknik ger bättre hjälpmedel som kan göra det möjligt för äldre att bo själv längre. Det är dock svårt att bedöma i vilket omfattning det kommer att påverka behovet av personal.

Konkurrens om sjuksköterskor

Antalet grundutbildade sjuksköterskor räcker för det behov som finns under perioden. Kommunerna kan få problem att rekrytera sjuksköterskor till äldreomsorgen. Det beror på att landstingens rekryteringsbehov av olika skäl är större än beräknat.

Oförändrat behov av personal inom individ- och familjeomsorgen

I stort kommer det gå bra att tillgodose behovet av personal inom individ- och familjeomsorgen. Regionalt kan det vara svårt att rekrytera viss typ av personal. Många mindre kommuner samverkar inom regionen för att kunna erbjuda till exempel kvinnojour, missbruksvård, jourverksamhet och familjerådgivning.

Fler personliga assistenter till äldreomsorgen

Jämfört med andra personalkategorier inom vården- och omsorgen kommer få personliga assistenter gå i pension fram till 2022. Därför kommer det sannolikt inte vara några större problem att rekrytera personal. När behovet av personliga assistenter ökar inom äldreomsorgen kanske det blir konkurrens om personalen. Det totala behovet av personliga assistenter bedöms vara cirka 900 personer varje år.

Med en allt högre andel äldre kommer sannolikt behovet av rehabiliterande insatser att öka men inte med mer än att behovet kan tillgodoses. Behoven beräknas till cirka 300 personer per år.

Fakta

Rekryteringsbehov inom vård- och omsorg samt socialtjänst mellan 2013-2022
 Anställda 2013Anställda 2022Pensioneringar 2013-2022Rekryteringsbehov 2013-2022
Personlig assistent22 00026 0005 0009 000
Rehabilitering förebyggande9 00010 0002 0003 000
Sjuksköterska17 00021 0007 00011 000
Socialsekreterare m.fl25 00029 0005 0009 000
Undersköterska/vårdbiträde*209 000254 00058 000103 000
Övrigt socialt och kurativt15 00018 0004 0007 000
Övrigt vård omsorgsarbete2 0002 0001 0002 000
*Här ingår också vårdare och skötare    

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!