Publicerad: 21 september 2017

LOV - Tillämpning av lagen om valfrihetssystem

Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

  • Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).
  • Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster.
  • Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer: konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet.

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Databas för annonsering av tjänster enligt LOV

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för driften av en nationell databas Valfrihetswebben för annonsering av förfrågningsunderlag inom hälso- och sjukvård samt socialtjänster. Där finns annonser till alla kommuner och landstings valfrihetssystem enligt LOV. Annonserna är tillgängliga för alla.

Valfrihetswebben

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för LOV

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för valfrihetssystem enligt LOV. Konkurrensverket har tagit fram ett informationsmaterial om LOV med målet att underlätta tillämpningen för upphandlande myndigheter samt att verka för en enhetlig tillämpning av lagen.

Konkurrensverket informerar om tillsyn för olika valfrihetssystem

Offentlig upphandling och valfrihetssystem

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling och valfrihetssystem. De ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.

Upphandlingsmyndigheten: processen för LOV

Upphandlingsmyndigheten: processen för LOU

Kvalitet i välfärden – Välfärdsutredningen

SKL:s yttrande till Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden

Slutbetänkande: Kvalitet i välfärden, SOU 2017:38

Välfärdsutredningens presentationsbilder (PDF, nytt fönster)

Video: Ilmar Reepalu överlämnar och redovisar betänkandet Kvalitet i välfärden

Välfärdsutredningen innehåller konkreta förslag, bland annat att:

  • En sekretessbrytande bestämmelse införs för att underlätta kommuners och landstings möjlighet till uppföljning av välfärdsverksamhet som bedrivs av privata utförare.
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska ges bättre förutsättningar för att tillhandahålla kompletta register.

Utredningen gör även bedömningen att det är särskilt komplext att definiera och mäta kvalitet i välfärden, eftersom viktiga kvaliteter i välfärdssektorn skapas i mötet mellan personal och barn och vuxna som behöver insatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst eller som går i skolan. Att på ett rättvisande sätt mäta kvaliteten i dessa möten är svårt.

Ordning och reda i välfärden, Välfärdsutredningen

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster.

Delbetänkande: Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78

Video: Ilmar Reepalu utredningens del som berör reglering av privata välfärdstjänster, SNS

SKL:s yttrande till Välfärdsutredningen 8 november 2016

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot