Publicerad: 15 december 2017

Besöksnäring

Besöksnäringen i Sverige växer för varje år och har under 2000-talet varit en av de tjänstenäringar som skapat flest arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar aktivt med att utveckla besöksnäringen i en positiv riktning. Det arbetet vill SKL stödja. 

Besöksnäringens utveckling är beroende av många funktioner i kommun, region och landsting. En väl fungerande infrastruktur i form av kollektivtrafik, rastplatser, vägar, vatten, sophantering är själva stommen. Ofta är också kommunen eller regionen huvudman för platser eller anläggningar som är mål för besöket. Det kan vara museer, teatrar, idrottsevenemang och natur- och kulturområden.  

Kommunen påverkar företagens utveckling genom sin myndighetsutövning, tillstånd- och tillsynsverksamhet. Kommuner och regioner kan också arbeta aktivt med företagsfrämjande insatser som kompetensutveckling, nätverksarbete och att driva samverkansprocesser.

Kommuner och regioner har därmed en stor inverkan på utvecklingen av besöksnäringen.

Utredningen Sveriges besöksnäring har överlämnat betänkande

Särskild utredare Britt Bohlin lämnade den 4 december över betänkandet ”Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” till närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Utredningen har lagt mer än 50 förslag som ska stärka svensk besöksnäring, varav många kan komma att påverka kommuner, landsting och regioners arbete med besöksnäring. Förslagen rör nytt nationellt mål och organisation, digitalisering, kompetensförsörjning, regelförenkling, evenemang, natur- och kulturturism samt utveckling, innovation och forskning.

Länk till betänkandet "Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring" (SOU 2017:95).

Nästa steg

Näringsdepartementet  har aviserat att slutbetänkande går ut på remiss till samtliga regioner och till ett 20-tal kommuner. Samtliga kommuner har dock möjlighet att lämna remissvar.

SKL:s remissarbete påbörjades redan 7 dec då ca 300 förtroendevalda och tjänstpersoner samlades i Stockholm på konferensen, Besöksnäringen på agendan, där utredningen presenterades. SKL kommer framöver att diskutera utredningens förslag i flera nätverk och tar gärna emot inspel från medlemmar, inför kommande remissyttrande.

Besöksnäring på agendan – nationell dialog för utveckling

Den 7 december samlades, för andra året i rad, politiker och ledande tjänstemän från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Denna gång fokuserade vi på kunskap och kompetens.

Dokumentation, Besöksnäring på agendan

Röster från konferensen

Korta podd-intervjuer från Besöksnäringen på agendan

Under konferense passade vi på att intervjua ett antal personer som har nyckelfunktioner och även kunskap om det offentligas roll.

Boken besöksnäringen lyfter

I boken "Besöksnäringen lyfter" (Arena för Tillväxt och Visita) kan du läsa om besöksnäringens potential och betydelse för samhällsutvecklingen, och vad du som politiker, tjänsteman eller företagare kan göra för att skapa förutsättningar för en växande näring. I boken finns flera konkreta exempel och goda tips från kommuner som arbetar med frågorna.

Beställ boken Besöksnäringen lyfter, Arena för tillväxt

SKL:s roll inom besöksnäring

SKL:s uppgift är att samla kommuner, landsting och regioner och stödja dem i besöksnäringsfrågor. Det gör vi genom nätverksmöten, konferenser och genom att ge service och rådgivning i besöksnäringsfrågor. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

SKL företräder kommuner, landsting och regioner i frågor som påverkar deras verksamheter. Genom intressebevakning arbetar vi för att påverka beslutsfattare, nationellt och internationellt.

Under 2016 undersöker vi vilket stöd och vilka frågor som är mest angelägna att SKL arbetar med för att stödja medlemmarnas arbete med att utveckla svensk besöksnäring.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot